Duurzaam perspectief voor ongedocumenteerden: 24-uursopvang A’dam

Het college van B en W Amsterdam heeft het uitvoeringsplan ongedocumenteerden op 11 december jongstleden vastgesteld. Hierin wordt de afspraak dat 24-uursopvang voor ongedocumenteerden wordt gerealiseerd uit het coalitieakkoord vormgegeven.

Perspectief staat centraal

Het college van B en W werkte de afgelopen maanden intensief samen met landelijke en lokale partners, vrijwilligers en ongedocumenteerden. Zij hebben in een proces van co-creatie voorstellen opgeleverd en uitgewerkt voor de 24-uurs opvang. Deze zijn grotendeels overgenomen in het uitvoeringsplan.

Wethouder Groot Wassink (Ongedocumenteerden): “Met dit uitvoeringsplan staat perspectief centraal. En daarmee een humane bejegening van deze groep mensen. Onderzoek laat zien dat tijd en het verhogen van zelfredzaamheid cruciaal zijn voor perspectief. Met deze opvang krijgen ongedocumenteerden de tijd, rust en begeleiding om aan hun toekomst te werken. Deze toekomst kan er verschillend uitzien. Het kan werken aan het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn, maar in sommige gevallen zal dat ook werken aan terugkeer betekenen.”

Uitgangspunten voor toegang tot 24-uursopvang

 • Van de mensen wordt verwacht dat zij actief werken aan het vormgeven van hun eigen
  toekomst, in of buiten Nederland. Daarvoor krijgt elke ongedocumenteerde een casemanager.
 • Er wordt een uitgebreide intake gedaan, zodat we een goed beeld hebben van de situatie van
  een ongedocumenteerde om een beslissing te nemen over plaatsing.
 • De juridische begeleiding wordt versterkt zodat sneller duidelijkheid is of verblijf in Nederland een reële optie is of niet.
 • Doorstroming in de 24-uurs opvang is uitgangspunt. De opvang kent 500 plekken, zodra iemand uitstroomt kan een andere persoon instromen.
 • Kleinschalige opvang van 50-80 personen.
 • Bij de huisvesting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van zelfbeheer. De ongedocumenteerde krijgt woonbegeleiding en ondersteuning door middel van leefgeld.
 • Mensen die de keuze maken om hun vertrek naar het land van herkomst voor te bereiden krijgen extra ondersteuning.
 • Amsterdammers, zoals buurtbewoners, worden betrokken bij de uitvoering van het beleid en de inzet van vrijwilligers wordt gefaciliteerd en gewaardeerd.

Overkoepelende organisatie

De regie over het proces zal worden uitgevoerd door een (koepel) organisatie. Deze organisatie houdt, in opdracht van de gemeente, toezicht op de uitvoering. Deze organisatie zorgt ook voor goede monitoring en evaluatie.

Huisvesting

Momenteel wordt hard gewerkt aan het zoeken naar (kleinschalige) locaties. Het huisvestingsplan ongedocumenteerden volgt begin 2019. Landelijke vreemdelingen voorziening, De VNG en het Rijk hebben onlangs een akkoord gesloten over de inrichting van de landelijke vreemdelingen voorziening (lvv). Amsterdam is een van de beoogde pilot gemeenten. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met het ministerie over de voorwaarden voor deelname aan de pilot.

Kleine locaties

In eerste instantie zullen ongeveer 500 immigranten die nu om wat voor reden dan ook geen legale status hebben, opgevangen worden in kleine locaties verspreid over de stad. In groepswoningen van maximaal 80 personen, krijgen zij een gedeelde kamer, keuken en sanitair. Een woonbegeleider zal de boel in de gaten houden. Koken en schoonmaken doen de bewoners zelf. Kwetsbare immigranten krijgen kleinschaliger opvang. Tijdens de opvang wordt samen met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heel precies uitgezocht of de immigrant in kwestie nog kans op een verblijfsvergunning heeft. Zo niet, dan zal de terugkeer naar het land van herkomst worden voorbereid.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →