Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PublicNL B.V. h.o.d.n. GemeentenNL

De besloten vennootschap met gewone structuur PublicNL B.V. h.o.d.n. GemeentenNL (hierna: GemeentenNL) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54500079 en is gevestigd aan A. van Leeuwenhoekweg 38 C14 (2408 AN) te Alphen aan den Rijn.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan een Lid tot het verrichten van Diensten door GemeentenNL.
 3. Diensten: De dienstverlening van GemeentenNL bestaat uit het bieden van een lidmaatschap voor het kennisplatform waarbij een Lid kan deelnemen aan verschillende activiteiten zoals onder meer events, bijeenkomsten, trainingen, werkgroepen, commissies, redacties. Tevens biedt het Lidmaatschap de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de kennisbank en online community.
 4. Dienstverlener: PublicNL B.V. h.o.d.n. GemeentenNL die Diensten aan Leden aanbiedt.
 5. Het Lid: de natuurlijke- of rechtspersoon die krachtens het Lidmaatschap lid is van GemeentenNL.
 6. Lidmaatschap: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Het Lid en GemeentenNL, alsmede voorstellen van GemeentenNL voor Diensten die door GemeentenNL aan Het Lid worden verstrekt en die door Het Lid worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door GemeentenNL waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GemeentenNL, elke Overeenkomst tussen GemeentenNL en Het Lid en op elke dienst die door GemeentenNL wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Het Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GemeentenNL aan Het Lid aangeven op welke wijze Het Lid de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met GemeentenNL is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Het Lid.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 Lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval GemeentenNL niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door GemeentenNL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. GemeentenNL is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Het Lid schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft GemeentenNL het recht een Overeenkomst met een (potentieel) Lid om een voor GemeentenNL gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Het Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van het Lidmaatschap.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van GemeentenNL zijn in beginsel indicatief en geven Het Lid bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van het Lidmaatschap

 1. het Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Het Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van GemeentenNL heeft aanvaard door zich aan te melden op de website van GemeentenNL, per e-mail of telefonisch en GemeentenNL deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.
 2. GemeentenNL heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. GemeentenNL is niet gehouden aan een Aanbod indien Het Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Het Lid geen rechten ontlenen.
 4. Voor Het Lid is het herroepingsrecht uitgesloten bij het aangaan van een Lidmaatschap indien Het Lid hier uitdrukkelijk van af ziet, nu Het Lid per direct toegang krijgt tot de online omgeving.

Artikel 5 – Duur van het Lidmaatschap

 1. het Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Een Lidmaatschap kan worden aangegaan voor de duur van minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Na afloop van deze periode wordt het Lidmaatschap automatisch verlengd tenzij Het Lid het Lidmaatschap tenminste drie maanden voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Het Lidmaatschap kan opgezegd worden per e-mail aan klantsupport@publicnl.nl onder vermelding van ‘opzeggen lidmaatschap’ door het daartoe bevoegde Lid. Het daartoe bevoegde Lid ontvangt op het bij GemeentenNL bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging. Pas nadat het bevoegde Lid een bevestiging heeft ontvangen is de opzegging van het Lidmaatschap definitief.
 3. Zowel Het Lid als GemeentenNL kan het Lidmaatschap ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Lidmaatschap indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Het Lid.
 4. De ontbinding van het Lidmaatschap laat de betalingsverplichtingen van Het Lid onverlet voor zover GemeentenNL ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Het Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Zowel Het Lid als GemeentenNL kan het Lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is GemeentenNL nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. GemeentenNL zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. GemeentenNL staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. het Lidmaatschap op basis waarvan GemeentenNL de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met het Lidmaatschap.
 3. De door Het Lid verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door GemeentenNL aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. GemeentenNL heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is GemeentenNL niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Het Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor GemeentenNL, is Het Lid gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. GemeentenNL is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt GemeentenNL Het Lid tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Het Lid verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is GemeentenNL aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Het Lid niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door GemeentenNL of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Het Lid komen, sprake is van vertraging heeft GemeentenNL recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Het Lid.
 8. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van een vergoeding, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. GemeentenNL geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 9. GemeentenNL is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Leden jegens elkaar tijdens bijvoorbeeld een evenement, bijeenkomst, training of in de online community.

Artikel 7 – Deelname aan activiteiten

 1. GemeentenNL kan diverse activiteiten verzorgen voor Het Lid en diens medewerkers.
 2. De activiteiten vinden plaats op een nader te bepalen locatie van GemeentenNL. De inhoud van de door GemeentenNL aangeboden activiteiten en de gedurende de activiteiten verleende kennis, adviezen, inzichten en informatie zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal GemeentenNL de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De activiteiten worden voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Leden alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 3. GemeentenNL is gerechtigd de activiteiten te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Indien een Lid haar deelname wil verzetten naar een andere activiteit dan kan dat kosteloos voor aanvang van de activiteit door te mailen naar klantsupport@publicnl.nl.
 4. Het Lid dient gedurende haar bezoek aan de activiteit of deelname een de online community zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Het Lid zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) GemeentenNL gedane aanwijzingen en instructies.
 5. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Het Lid, is GemeentenNL gerechtigd om het Lidmaatschap te beëindigen en het desbetreffende Het Lid de toegang tot de activiteit te ontzeggen.
 6. Het is Het Lid niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GemeentenNL tijdens de activiteit promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

Artikel 8 – Verplichtingen Leden

 1. Het Lid is verplicht alle door GemeentenNL verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van het Lidmaatschap en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van het Lidmaatschap.
 2. GemeentenNL is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Het Lid te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is GemeentenNL verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door GemeentenNL voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van het Lidmaatschap.
 3. GemeentenNL kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van het Lidmaatschap, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is GemeentenNL gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Het Lid. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Het Lid dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan GemeentenNL.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. GemeentenNL voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Het recht om gebruik te maken van de Diensten is onderworpen aan eenmalige vergoeding voor een heel kalenderjaar die Het Lid verschuldigd is voor het algeheel gebruik van de diensten van GemeentenNL. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van het Lidmaatschap met GemeentenNL aan Het Lid ter beschikking gesteld. Indien Het Lid niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap of deze voorwaarden voldoet, is GemeentenNL gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Het Lid op basis van vooruitbetaling dient te betalen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, dient Het Lid het bedrag volledig te betalen alvorens de toegang wordt verkregen.
 5. GemeentenNL is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende het Lidmaatschap zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het Lidmaatschap.
 6. Indien een periodieke betalingsverplichting met Het Lid is overeengekomen, is GemeentenNL gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Het Lid heeft het recht om het Lidmaatschap met GemeentenNL te beëindigen indien hij bezwaar heeft tegen de prijsverhoging.
 7. Het Lid dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van GemeentenNL.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Het Lid wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Het Lid uit hoofde van het Lidmaatschap onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Het Lid niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Het Lid van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Het Lid in verzuim is, zal GemeentenNL zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien GemeentenNL meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Het Lid.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. GemeentenNL gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Het Lid en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal GemeentenNL de betrokkene hierover informeren.
 2. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van GemeentenNL verwerkt worden. Het Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Het Lid GemeentenNL tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van het Lidmaatschap.
 3. Indien GemeentenNL op grond van het Lidmaatschap dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. GemeentenNL heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Het Lid nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor GemeentenNL gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. GemeentenNL is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Het Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit het Lidmaatschap voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Het Lid schriftelijk worden bevestigd.
 3. GemeentenNL is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Het Lid voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Het Lid verplicht om GemeentenNL te vergoeden voor elk financieel verlies dat GemeentenNL lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Het Lid.

 Artikel 13 – Overmacht

 1. GemeentenNL is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van het Lidmaatschap niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van GemeentenNL wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van GemeentenNL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Het Lid of diens derden aan GemeentenNL zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van GemeentenNL of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van GemeentenNL buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van GemeentenNL, is GemeentenNL uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Het Lid GemeentenNL binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en GemeentenNL deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat GemeentenNL in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door GemeentenNL leidt tot aansprakelijkheid van GemeentenNL, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van het Lidmaatschap wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Het Lid geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens GemeentenNL. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. GemeentenNL sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. GemeentenNL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Het Lid vrijwaart GemeentenNL voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Het Lid aan een derde is geleverd en mede bestond uit door GemeentenNL geleverde Diensten, tenzij Het Lid kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van GemeentenNL.
 5. GemeentenNL staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens GemeentenNL verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Het Lid wegens tekortschieten aan de zijde van GemeentenNL vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GemeentenNL binnen een jaar nadat Het Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van het Lidmaatschap tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van GemeentenNL.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. GemeentenNL en Het Lid verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Lidmaatschap. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit het lidmaatschap en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende het Lidmaatschap bij Het Lid aan GemeentenNL bekend gemaakt is en/of op andere wijze door GemeentenNL is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door GemeentenNL opgestelde en/of gedeelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijzen en/of verslaglegging. Het is Het Lid uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht GemeentenNL steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Het Lid verstrekt.
 3. Indien GemeentenNL op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en GemeentenNL zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is GemeentenNL niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Het Lid geen grond voor ontbinding van het Lidmaatschap.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door GemeentenNL aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van GemeentenNL vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Het Lid zal GemeentenNL vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van GemeentenNL is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen GemeentenNL en Het Lid ook de door hen in te schakelen derden op.

 Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van GemeentenNL waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij GemeentenNL en worden niet overgedragen aan Het Lid tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van GemeentenNL worden overgedragen aan Het Lid, is GemeentenNL gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Het Lid. Een dergelijke vergoeding dient door Het Lid te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Het Lid verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van GemeentenNL rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GemeentenNL. Indien Het Lid wijzigingen wenst aan te brengen in door GemeentenNL opgeleverde zaken, dient GemeentenNL expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Het Lid verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van GemeentenNL rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in het Lidmaatschap.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan GemeentenNL verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan GemeentenNL zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Het Lid vrijwaart GemeentenNL van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Het Lid vrijwaart GemeentenNL voor alle aanspraken van Het Lid en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Het Lid, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van het Lidmaatschap.
 4. Het Lid vrijwaart GemeentenNL voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Het Lid, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Het Lid verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van het Lidmaatschap gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Het Lid jegens derde(n).
 5. Indien Het Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan GemeentenNL verstrekt, garandeert Het Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Het Lid niet tevreden is over de service van GemeentenNL of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Het Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via klantsupport@publicnl.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Het Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil GemeentenNL de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. GemeentenNL zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen GemeentenNL en Het Lid is Nederlands recht van toepassing.
 2. GemeentenNL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Het Lid hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen GemeentenNL en Het Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Alphen aan den Rijn, 4 augustus 2022.