Ambtenaren de nieuwe leraren?

Amsterdam zet in aanloop naar de start van het schooljaar alle zeilen bij om het lerarentekort tegen te gaan. Voor de zomervakantie maakten Amsterdamse scholen bekend op dat moment 300 onvervulde vacatures open te hebben staan. Bovenop alle maatregelen die de gemeente al genomen heeft, kondigt het college van B en W vandaag nog extra pilots aan.

‘Het lerarentekort is een crisis’

Uit een steekproef die de afgelopen week onder de scholen met de grootste tekorten is gedaan, blijkt dat er bij het begin van het schooljaar nog steeds onvervulde vacatures zijn. Waarschijnlijk zullen wel alle klassen een leerkracht hebben, bijvoorbeeld door de inzet van onderwijsassistenten, uitbreiding van uren van parttimers, het samenvoegen van klassen en de inzet van uitzendkrachten. Tegelijk geven de scholen aan dat er geen rek in het bestand meer zit, en uitval een grote bedreiging vormt. De gemeente houdt contact met de groep zwaarst getroffen scholen om indien nodig extra te kunnen ondersteunen.

Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman: “Het lerarentekort is een crisis, want het raakt de kwaliteit van het onderwijs. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Daarom heb ik ook mijn eigen ambtenaren gevraagd bij te springen indien nodig, en zoeken we zowel bij scholen als daarbuiten naar de beste nieuwe ideeën om deze crisis te lijf te gaan. De maatregelen van vandaag zijn daar een mooi voorbeeld van, en nog dit najaar komen de schoolbesturen en de gemeente samen met een uitgebreider pakket voorstellen die hier bij aansluiten.”

Het college van B en W maakt vandaag de volgende extra maatregelen bekend:

Pilot ‘ambtenaren voor het onderwijs’

In de zomermaanden is de gemeente Amsterdam onder haar eigen ambtenaren een pool gestart. Hierin zit een groep van lesbevoegde en -onbevoegde ambtenaren die de komende tijd kunnen inspringen op scholen waar de nood het hoogst is. Dat kan zijn als leerkracht maar ook in niet-lesgevende taken, zodat leraren hun handen vrij hebben. Enkele schoolbesturen hebben al enthousiast gereageerd op het aanbod.

Studenten voor de klas

De lerarenopleidingen hebben aangegeven dat zij studenten hebben die, in de laatste fase van hun opleiding, de kennis en ervaring al hebben om als voorwaardige leraar voor de klas te staan. De komende weken wordt samen met deze studenten en de opleidingen gekeken wat hiervoor nodig is. De kwaliteit van het onderwijs en het afronden van de opleiding zijn hierbij leidend.

Statushouders

In september starten 15 hoogopgeleide statushouders aan een traject van één schooljaar waarmee ze worden voorbereid op een baan in het voortgezet onderwijs. Het gaat om 13 toekomstige wiskundeleraren, 1 natuurkunde- en 1 scheikundeleraar. Dit zijn allemaal vakken met grote tekorten. Bijna alle statushouders werkten als leraar in hun land van herkomst. De statushouders werken 4 dagen op school en volgen daarnaast 1 dag per week een speciaal onderwijsprogramma. Na afronding van het traject doen de deelnemers staatsexamen 2 en starten zij als zij-instromers of deeltijd studenten om een lesbevoegdheid te behalen.

Denktank

In oktober gaat een denktank van start die bestaat uit creatieve personen van binnen en buiten het onderwijs, om voor de gemeente te onderzoeken welke oplossingen voor het lerarentekort nog niet of onvoldoende zijn ingezet. Voor de kerst brengen zij een advies uit aan de Taskforce Lerarentekort voor de uitbreiding van het plan van aanpak lerarentekort.

Zij-instromers

Voor de zomer maakte de gemeente al bekend dat het aantal zij-instromers dat dit jaar start op Amsterdamse lerarenopleidingen ten opzichte van vorig jaar is gestegen van 5 naar ruim 100(Raadsbrief ‘Lerarentekort’ van 13 juli 2018) Deze zij-instromers kunnen al direct voor de klas staan. Dit komt mede door een aantal beurzen die de gemeente eerder dit jaar beschikbaar stelde.

Deze maatregelen sluiten aan bij een reeks maatregelen die de gemeente al eerder genomen heeft, en zijn in aanloop naar een breder plan dat in het najaar gepresenteerd zal worden. Voor een volledig overzicht van de maatregelen, kijk op www.amsterdam.nl/leraarworden.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →