Werkgroep De kracht van kwetsbaarheid

Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid

In je werk heb je steeds vaker te maken met problemen als gevolg van de toename van het aantal kwetsbare personen. Is de situatie op termijn nog houdbaar? De extramuralisering en de decentralisatie in het sociaal domein zijn belangrijke externe oorzaken van de toename. Maar je moet ook omgaan met beperkt aanwezige capaciteit, kennis en financiële mogelijkheden. Waar ligt de grens van wat nog mogelijk is?

Analyse

Uit onderzoek van GemeentenNL in september 2019 onder 474 directeuren, managers en medewerkers van gemeenten blijkt dat het werk toeneemt en complexer wordt omdat er steeds meer kwetsbare burgers zijn. Slechts 1 op de 3 gemeenten beschikt over voldoende middelen om hiermee om te gaan. Bij 85% wordt het werk veel complexer en 8 van de 9 gemeenten zijn niet overtuigd dat zij de toenemende problematiek aankunnen.

Als meest voorkomende problemen van kwetsbare burgers zien gemeenten de toename van financiële en materiële problemen (71%) gevolgd door psychische problemen (42%) en verslaving (33%). Betere onderlinge informatie-uitwisseling met andere maatschappelijke organisaties is een vereiste om de situatie voor kwetsbaren te verbeteren. De meerderheid vindt dan ook dat de huidige privacywetgeving de adequate ondersteuning van kwetsbaren in de weg staat.

Naast het versoepelen van privacywetgeving zien gemeenten twee andere oplossingsrichtingen om de toename van het aantal kwetsbare burgers beter op te vangen. In de eerste plaats betreft dit meer samenwerken met alle inwoners en het zorgen voor meer gemengde wijken.

Probleemomschrijving

Het werk bij de gemeente neemt toe en wordt complexer omdat er steeds meer kwetsbare burgers zijn. Bij niets doen kan dit leiden tot ontwrichting van de maatschappij en een ongekende werkstress.

Oplossingsrichtingen

Om te voorkomen dat dit probleem uit de hand loopt zijn andere oplossingen nodig. Je moet het probleem van een andere kant bekijken. Want kwetsbare burgers hoeven niet alleen een probleem te zijn, ze kunnen ook een kans bieden. Daarvoor zijn dan wel onorthodoxe aanpakken nodig en is nieuwe technologie welkom. Maar ook intensievere samenwerking met partners en betere informatie-uitwisseling kunnen bijdragen. De kunst is om anders te organiseren en informeren. Maar hoe?

Opdracht

Bedenk een nieuwe integrale aanpak, methode of techniek die van de toename van kwetsbare personen een kans maakt in plaats van een probleem.

Zorg ervoor dat die aanpak past binnen de volgende kaders:

 1. Aantoonbaar voordeel voor kwetsbare burgers
 2. Minder financiële middelen vereist
 3. Gebruik van bestaande technologie
 4. Compliant met bestaande regels en procedures

Werkgroep

Om tot een integrale aanpak te komen stellen we een multidisciplinaire werkgroep samen met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren:

 1. Gemeenten (groot, middel) omdat zij probleemhouder zijn
 2. Corporaties (groot, middel, klein) omdat zij partner zijn
 3. Zorg (intramuraal, extramuraal) omdat zij ook partner zijn
 4. Advisering, vanwege de brede kijk op de problematiek en praktijkmodellen
 5. Wetenschap/onderwijs, vanwege de kennis van methoden en technieken
 6. Juridisch, vanwege kennis van de regels
 7. ICT, vanwege de kennis van technologie
 8. Markt, vanwege de praktijkkennis van problematiek (bijv. betalingsachterstanden)

De werkgroep staat onder voorzitterschap van een ervaren adviseur.

Werkwijze

De werkgroep vergadert elk kwartaal 1 keer op een centrale locatie in Nederland. Zij wordt daartoe uitgenodigd door de voorzitter. Een vergadering duurt maximaal 2 uur. Deelnemers hebben vooraf nagedacht en/of zaken uitgezocht voor de vergadering.

Presentatie resultaten

De werkgroep presenteert haar bevindingen op het event De Kracht van Kwetsbaarheid op 27 oktober 2020 in Hilversum. Tussentijds publiceert zij elk kwartaal over de voortgang.

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse om deel te nemen aan deze werkgroep? Reageer dan per e-mail. Vermeld wat je relevante achtergrond is en waarom je mee wilt doen aan deze werkgroep.