Werkgroep Duurzame Wijken

Werkgroep Duurzame Wijken 2020/21

Bij het verduurzamen van wijken moet je verstandige keuzes maken zodat jouw gemeente voldoet aan alle verplichtingen, wensen en eisen. Bovendien moet je de vertaling maken vanuit algemene plannen naar wijkniveau. Bijvoorbeeld om hele wijken van het gas te krijgen. Maar het aantal mogelijkheden en oplossingen die tot je beschikking staan lijken wel oneindig. In welke situatie pas je welke aanpak toe?

Analyse

Er is inmiddels al veel ervaring met verduurzamen. Ook zijn er al diverse duurzame proeftuinen voor bijvoorbeeld aardgasvrije wijken. Maar de vraag is hoe je alle plannen gaat doorontwikkelen naar wijkniveau, omdat elke wijk weer anders is en omdat je in elke wijk met andere stakeholders te maken hebt. Voor je het weet creëer je voor 350 gemeenten met meer dan 17 duizend wijken en buurten enorm veel verschillende aanpakken.

Toch moet elke gemeente weten welke stappen zij gaat zetten. Wat kun je nu al doen zonder daar later spijt van te krijgen? Moet je koplopers volgen of juist niet en wat kun je van ze leren? We moeten meer samenwerken zonder het wiel opnieuw uit te vinden. En we moeten voortschrijdende inzichten gebruiken om met elkaar verder te komen.

Probleemomschrijving

Door de veelheid aan opgaven en situaties ontstaat het gevaar dat we het overzicht verliezen en daarmee verspilling in de hand werken. Want als we elke situatie als uniek beschouwen zal iedere gemeente opnieuw leergeld betalen bij haar verduurzamingsopgave en bij het aardgasvrij maken van wijken. Dat is een ongewenste ontwikkeling omdat we daarmee gemeenschapsgeld laten weglekken. Dat geld is niet bedoeld om dezelfde experimenten te herhalen, Het is bedoeld om zoveel mogelijk gemeentelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Oplossingsrichtingen

Om het probleem aan te pakken is overzicht nodig. We moeten bepalen welke aanpakken het meeste opleveren in welke situatie. Daarom moeten we de meest voorkomende standaardsituaties bedenken met daarbij de meest geschikte aanpakken. Zo kunnen we bepalen wat elke combinatie van situatie en aanpak oplevert in termen van CO2-reductie, inwonerstevredenheid, financieel en bouwopgave.

Opdracht

Bedenk de 4 meest voorkomende standaardsituaties voor verduurzaming van wijken en bepaal per situatie de aanpak die het meest oplevert. Werk elke aanpak kort uit en geef daarbij aan wat ervoor nodig is om deze te realiseren in termen van middelen, materialen, data, geld, mensen, samenwerkingspartners of overige zaken.

Zorg ervoor dat het overzicht met de aanpakken past binnen de volgende kaders:

  1. Haalbaar met bestaande middelen (techniek, medewerkers, geld)
  2. Passend binnen wettelijke kaders
  3. Praktisch uitvoerbaar
  4. Aanpasbaar aan veranderende omstandigheden of nieuwe inzichten
  5. Compact, overzichtelijk en eenvoudig uitlegbaar

Werkgroep

Om tot een goed overzicht te komen stellen we een multidisciplinaire werkgroep samen met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren:

  1. Gemeenten (groot, middel) omdat zij probleemhouder zijn
  2. Corporaties (groot, middel, klein) omdat zij uitvoeringspartner zijn
  3. Advisering, vanwege de brede kijk op de problematiek
  4. Wetenschap/onderwijs, vanwege de kennis van methoden en technieken
  5. Marktpartijen, vanwege de kennis van aanpakken en producten

De werkgroep staat onder voorzitterschap van een ervaren adviseur, deze is van nature gewend om de voortgang en deadlines te bewaken.

Werkwijze

De werkgroep vergadert elk kwartaal op een centrale locatie in Nederland of via een videoverbinding. Zij wordt daartoe uitgenodigd door de voorzitter. Een vergadering duurt 2 uur. Deelnemers hebben vooraf nagedacht en/of zaken uitgezocht voor de vergadering.

Van deelnemers verwachten we een actieve bijdrage aan de werkgroep, serieuze inspanning, inleveren van huiswerk en aanwezigheid bij elke bijeenkomst. Wellicht ten overvloede melden we dat het de voorzitter vrijstaat om in het belang van de hele werkgroep deelnemers te vervangen als de inzet, aanwezige kennis of andere omstandigheden daarom vragen.

Presentatie resultaten

De werkgroep presenteert haar bevindingen op het duurzaamheidsevent. Tussentijds publiceert zij elk kwartaal over haar voortgang.

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse om deel te nemen aan deze werkgroep? Reageer dan per e-mail. Vermeld wat je relevante achtergrond is en waarom je mee wilt doen aan deze werkgroep.